O fóre

Prečo sme sa rozhodli organizovať European Compliance Forum 2017?

Na myšlienku vytvoriť platformu, ktorá by štatutárom, TOP manažérom, ako aj compliance officerom, vedúcim odborov alebo oddelení a iným odborníkom, priniesla na jednom mieste súhrn riešení, dôležitých informácií a zaujímavých podnetov pre strategické rozhodovanie a manažovanie rizika, nás priviedlo prijatie zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb a pochopenie, že tento zákon má zásadný dopad na zodpovednosť štatutárnych orgánov a osôb vo vedúcom postavení.

Oblasť Compliance je vo svete bežne vnímaná, ako podstatná súčasť fungovania každej úspešnej spoločnosti, ktorej efektívne riadenie je priamo závislé od nositeľov zodpovednosti t.j. vedenia spoločnosti. V slovenských pomeroch naberá téma Compliance na dôležitosti najmä v poslednom období, aj vďaka novelizácii vyššie spomenutého zákona z januára 2017.

Venujeme sa tejto oblasti prakticky od jej začiatkov a uvedomujeme si, že existuje určité informačné vákuum, ktoré spoločnostiam sťažuje efektívne sa vysporiadať s témou Compliance.

Jaroslav Ružička

 

Ružička Csekes                    Screening Solutions